Giới thiệu chung:

Lớp học nhóm nhỏ khóa học working holiday

(Lớp học nhóm nhỏ khoá học working holiday)

Tiết học man to man khóa học working hodilay

(Lớp học man to man khoá học working holiday)

Đặc điểm:

Lớp học được đặc biệt thiết kế 4 lớp man to man 1 ngày trong đó:

(Lớp học CNN khóa học working holiday)

(Lớp học CNN khoá học working holiday)

Đối tượng:

Các lớp học:

Ngày khai giảng: Thứ hai hàng tuần