Giới thiệu chung:

khoa-hoc-power-esl

Đối tượng:

Mục tiêu:

khoa-hoc-power-esl

Đặc điểm:

Điều kiện đầu vào:

Các lớp học:

Trên đây là thời khoá biểu mẫu với số lượng tiết học 6 lớp 1:1, 2 lớp nhóm và 2 lớp tự học.

Lưu ý: cách sắp xếp lớp học, giáo viên, giáo trình sẽ thay đổi theo từng học viên dựa vào bài kiểm tra đầu vào.

Ngày khai giảng: Khai giảng thứ 2 hàng tuần