– Nếu học viên không đạt đủ điểm yêu cầu trong ngày theo quy định sẽ không được phép ra ngoài trước 9:00 PM ngày hôm đó.

         – Nếu học viên không đạt đủ điểm yêu cầu trong tuần theo quy định sẽ không được phép ra ngoài trước 9:00 PM từ thứ Hai đến thứ Năm vào tuần tiếp theo.